Policy för behandling av personuppgifter i Palliance

I Palliance tar vi våra kunders och leverantörers personliga uppgifter på allvar.

För att kunna utföra våra tjänster till dig som som kund eller leverantör behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Vi ska säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas.

Denna policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Policyn gäller för alla bolag i Palliance gruppen; Palliance AB, Palliance AS, Palliance AB Niederlassung Berlin och alla e-handels sidor som drivs av våra bolag.

Personuppgiftsansvarig

Palliance AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss, om inte annat anges vid registreringen eller i informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi uppdaterar och testar vår säkerhet regelbundet för att förhindra att obehöriga får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete. Vi informerar vår personal om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi använder personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer/organisationsnummer och adressuppgifter till dig. Uppgifterna lagras så länge vi måste göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Information lagrar vi så länge du är kund eller leverantör hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

I vissa situationer kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att använda dina rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi jobbar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs.

Tveka inte att kontakta oss via privacy@palliance.eu om du vill ha information om hur Palliance behandlar dina personuppgifter. Om du tycker att uppgifterna är felaktiga eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen (se sista rubriken).

Rätt till registerutdrag

Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad person rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Om du anser att vi har felaktiga personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller kompletterade med uppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.Till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Rätt till dataportabilitet

Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:
Telefon: (+46) 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Web: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Uppdateringar

Vår Policy ska uppdateras enligt förändringar i föreskrifter och lagar och/eller på erfarenheter från praktiska situationer med kunder och leverantörer. Denna Policy är senast uppdaterad i Stockholm, 2018-05-24.